بخشنامه شماره ۲۵۸۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ درخصوص سنوات سابقه کار بر مبنای پروانه اشتغال به کار مهندسی

 

بخشنامه شماره ۵۱۱۳۹/۴۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ (جدول شماره رشته ها و نوع پروانه اشتغال به کار کاردانی براساس عناوین مدرک تحصیلی محتوای علمی و آموزشی رشته کاردانی)

 

بخشنامه شماره ۲۴۱۳۵/ ش م مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ درخصوص صلاحیت اجرا

فهرست