تلفن پرسنل سازمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. تلفن پرسنل سازمان
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای پارسا و آقای عزیزیبایگانی و کارپردازی ۲۲۳
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای مقداد احمدیمدیر اجرایی۲۳۰
۲آقای حسنیاجرایی۲۰۳
۳آقای بنی جمالیاجرایی۲۰۳
۴آقای سعید انعامیاجرایی۲۰۱
۵آقای صباغ زادهاجرایی۲۳۵
۶خانم عباسیانکارشناس مالی۲۱۶
۷آقای جلالونددبیرخانه۲۰۲
۸آقای موسویدبیرخانه۲۰۲
۹آقای سجادیآبدارخانه۲۲۸
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای میرزاییامور شهرستان۲۱۱
۲خانم رضیعیصدور پروانه۲۳۳
۳خانم معنویصدور پروانه۲۰۶
۴خانم عظیمیصدور پروانه۲۲۹
۵خانم مکی نژادIT۲۲۶
۶خانم مقدمIT۲۲۵
۷خانم آسنجرانیIT۲۲۵
۸خانم عبیریواحد سلامت۲۱۸
۹خانم سالمیطرح و برنامه۲۲۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای حبیبیریاست سازمان۲۱۴
۲آقای شفقتخزانه دار سازمان۲۱۰
۳آقای هادی پورامور مالی۲۲۱
۴آقای فراهانیامور مالی۲۱۳
۵آقای احمدیامور مالی۲۰۹
۶آقای تهرانیامور مالی۲۰۹
۷خانم بادکوبهامور مالی۲۰۸
۸آقای اسفندیاریحراست۲۱۷
۹سالن جلسات۲۲۰
۱۰خانم عظیمی و آقای مرادیمسئول دفتر ریاست۲۱۵
۱۱خانم دهقانهیات رییسه۲۱۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای سعید امریکمیسیون محاسبات۲۵۰
۲آقای رضا بادکوبهکمیسیون محاسبات۲۵۱
۳آقای ابوالفضل نصیریکمیته کنترل مضاعف۲۵۹
۴آقای ابوالفضل زارعیکمیته کنترل مضاعف۲۵۳
۵خانم کاظمیکارگزینی۲۵۴
۶آقای جواد مقدسیشورای انتظامی۲۵۵
۷خانم قمشه ایآموزش۲۵۶
۸آقای رضا دژدارشناسنامه فنی و ملکی۲۲۷
۹خانم اله دادیواحد گاز۲۶۰
۱۰خانم بوجاریانواحد گاز۲۶۱
۱۱آقای رحیم جواهریرییس واحد گاز۲۶۲
طبقه زیر زمین
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای پارسا و آقای عزیزیبایگانی و کارپردازی ۲۲۳
طبقه همکف
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای مقداد احمدیمدیر اجرایی۲۳۰
۲آقای حسنیاجرایی۲۰۳
۳آقای بنی جمالیاجرایی۲۰۳
۴آقای سعید انعامیاجرایی۲۰۱
۵آقای صباغ زادهاجرایی۲۳۵
۶خانم عباسیانکارشناس مالی۲۱۶
۷آقای جلالونددبیرخانه۲۰۲
۸آقای موسویدبیرخانه۲۰۲
۹آقای سجادیآبدارخانه۲۲۸
طبقه اول
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای میرزاییامور شهرستان۲۱۱
۲خانم رضیعیصدور پروانه۲۳۳
۳خانم معنویصدور پروانه۲۰۶
۴خانم عظیمیصدور پروانه۲۲۹
۵خانم مکی نژادIT۲۲۶
۶خانم مقدمIT۲۲۵
۷خانم آسنجرانیIT۲۲۵
۸خانم عبیریواحد سلامت۲۱۸
۹خانم سالمیطرح و برنامه۲۲۲
طبقه دوم
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای حبیبیریاست سازمان۲۱۴
۲آقای شفقتخزانه دار سازمان۲۱۰
۳آقای هادی پورامور مالی۲۲۱
۴آقای فراهانیامور مالی۲۱۳
۵آقای احمدیامور مالی۲۰۹
۶آقای تهرانیامور مالی۲۰۹
۷خانم بادکوبهامور مالی۲۰۸
۸آقای اسفندیاریحراست۲۱۷
۹سالن جلسات۲۲۰
۱۰خانم عظیمی و آقای مرادیمسئول دفتر ریاست۲۱۵
۱۱خانم دهقانهیات رییسه۲۱۲
ساختمان شماره ۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای سعید امریکمیسیون محاسبات۲۵۰
۲آقای رضا بادکوبهکمیسیون محاسبات۲۵۱
۳آقای ابوالفضل نصیریکمیته کنترل مضاعف۲۵۹
۴آقای ابوالفضل زارعیکمیته کنترل مضاعف۲۵۳
۵خانم کاظمیکارگزینی۲۵۴
۶آقای جواد مقدسیشورای انتظامی۲۵۵
۷خانم قمشه ایآموزش۲۵۶
۸آقای رضا دژدارشناسنامه فنی و ملکی۲۲۷
۹خانم اله دادیواحد گاز۲۶۰
۱۰خانم بوجاریانواحد گاز۲۶۱
۱۱آقای رحیم جواهریرییس واحد گاز۲۶۲
فهرست