تلفن پرسنل سازمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. تلفن پرسنل سازمان
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای پارسا و آقای عزیزیبایگانی و کارپردازی ۲۲۳
۲آقای دژدارشناسنامه فنی و ملکی۲۲۷
۳آقای احمدیحقوقی۲۰۷
۴آقای صباغ زادهآبفا۲۱۹
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای جهانشالومدیر اجرایی بایگانی و کارپردازی ۲۳۰
۲آقای حسنی و آقای بنی جمالیاجرایی۲۰۳
۳آقای سعید انعامیاجرایی۲۰۱
۴آقای جلالوندیدبیرخانه۲۰۲
۵آقای موسویاطلاعات۲۰۰-۲۳۱
۶آقای سجادیآبدارخانه۲۲۸
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای عربگروه تخصصی عمران -روابط عمومی۲۱۲
۲آقای میرزاییامور شهرستان۲۱۱
۳خانم رضیعیصدور پروانه۲۳۳
۴خانم معنویصدور پروانه۲۰۶
۵آقای موسویصدور پروانه۲۲۹
۶خانم مکی نژادIT۲۲۶
۷خانم مقدمIT۲۲۵
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای فرهمندپورریاست سازمان۲۱۴
۲آقای اله دادیخزانه دار سازمان۲۱۰
۳آقای هادی پورامور مالی۲۲۱
۴آقای فراهانیامور مالی۲۱۶
۵آقای احمدیامور مالی۲۰۹
۶خانم عباسیانامور مالی۲۱۳
۷آقای اسفندیاریحراست۲۱۷
۸سالن جلسات۲۲۰
۹خانم عظیمیمسئول دفتر ریاست۲۱۵
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای سعید امریکمیسیون محاسبات۲۵۰
۲آقای رضا بادکوبهکمیسیون محاسبات۲۵۱
۳آقای ابوالفضل نصیریکمیته کنترل مضاعف۲۵۳
۴خانم کاظمی۲۵۴
۵آقای جواد مقدسیشورای انتظامی۲۵۵
۶خانم قمشه ایآموزش۲۵۶
۷خانم اله دادیواحد گاز۲۶۰
۸خانم بوجاریانواحد گاز۲۶۱
۹آقای رحیم جواهریرییس واحد گاز۲۶۲
طبقه زیر زمین
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای پارسا و آقای عزیزیبایگانی و کارپردازی ۲۲۳
۲آقای دژدارشناسنامه فنی و ملکی۲۲۷
۳آقای احمدیحقوقی۲۰۷
۴آقای صباغ زادهآبفا۲۱۹
طبقه همکف
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای جهانشالومدیر اجرایی بایگانی و کارپردازی ۲۳۰
۲آقای حسنی و آقای بنی جمالیاجرایی۲۰۳
۳آقای سعید انعامیاجرایی۲۰۱
۴آقای جلالوندیدبیرخانه۲۰۲
۵آقای موسویاطلاعات۲۰۰-۲۳۱
۶آقای سجادیآبدارخانه۲۲۸
طبقه اول
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای عربگروه تخصصی عمران -روابط عمومی۲۱۲
۲آقای میرزاییامور شهرستان۲۱۱
۳خانم رضیعیصدور پروانه۲۳۳
۴خانم معنویصدور پروانه۲۰۶
۵آقای موسویصدور پروانه۲۲۹
۶خانم مکی نژادIT۲۲۶
۷خانم مقدمIT۲۲۵
طبقه دوم
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای فرهمندپورریاست سازمان۲۱۴
۲آقای اله دادیخزانه دار سازمان۲۱۰
۳آقای هادی پورامور مالی۲۲۱
۴آقای فراهانیامور مالی۲۱۶
۵آقای احمدیامور مالی۲۰۹
۶خانم عباسیانامور مالی۲۱۳
۷آقای اسفندیاریحراست۲۱۷
۸سالن جلسات۲۲۰
۹خانم عظیمیمسئول دفتر ریاست۲۱۵
ساختمان شماره ۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای سعید امریکمیسیون محاسبات۲۵۰
۲آقای رضا بادکوبهکمیسیون محاسبات۲۵۱
۳آقای ابوالفضل نصیریکمیته کنترل مضاعف۲۵۳
۴خانم کاظمی۲۵۴
۵آقای جواد مقدسیشورای انتظامی۲۵۵
۶خانم قمشه ایآموزش۲۵۶
۷خانم اله دادیواحد گاز۲۶۰
۸خانم بوجاریانواحد گاز۲۶۱
۹آقای رحیم جواهریرییس واحد گاز۲۶۲
فهرست