تلفن پرسنل سازمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. تلفن پرسنل سازمان
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای پارساکارپردازی ۲۰۵
۲ آقای عزیزیبایگانی ۲۲۳
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای مقداد احمدیمدیر اجرایی۲۳۰
۲آقای حسنیاجرایی۲۰۳
۳آقای بنی جمالیاجرایی۲۰۳
۴آقای سعید انعامیاجرایی۲۰۱
۶آقای فراهانیکارشناس مالی۲۱۶
۷آقای جلالونددبیرخانه۲۰۲
۸آقای موسویدبیرخانه۲۰۲
۹آقای سجادیآبدارخانه۲۲۸
۱۰آقای مرادیاطلاعات۲۳۱-۲۰۰
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای میرزاییامور شهرستان۲۱۱
۲آقای طاها نظیریروابط عمومی۲۳۷
۳خانم رضیعیصدور پروانه۲۳۳
۴خانم عظیمیصدور پروانه۲۰۶
۵خانم ملک حسینیصدور پروانه۲۲۹
۶خانم مکی نژادIT۲۲۶
۷خانم مقدمIT۲۲۵
۸خانم آسنجرانیIT۲۲۵
۹خانم عبیریواحد سلامت۲۱۸
۱۰خانم سالمیطرح و برنامه۲۲۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای حبیبیریاست سازمان۲۱۴
۲آقای شفقتخزانه دار سازمان۲۱۰
۱۰خانم عظیمی مسئول دفتر ریاست۲۱۵
۳آقای هادی پورامور مالی۲۲۱
۵آقای احمدیامور مالی۲۰۹
۶آقای تهرانیامور مالی۲۱۳
۷خانم بادکوبهامور مالی۲۰۸
۸آقای اسفندیاریحراست۲۱۷
۹هیات مدیره۲۲۰
۱۱خانم دهقانهیات رییسه۲۱۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای سعید امریکمیسیون محاسبات۲۵۰
۲آقای رضا بادکوبهکمیسیون محاسبات۲۵۱
۴آقای ابوالفضل زارعیکمیته کنترل مضاعف۲۵۳
۵خانم کاظمیکارگزینی۲۵۴
۶آقای جواد مقدسیشورای انتظامی۲۵۵
۷خانم قمشه ایآموزش۲۵۶
۸آقای رضا دژدارشناسنامه فنی و ملکی۲۲۷
۹خانم اله دادیواحد گاز۲۶۰
۱۰خانم بوجاریانواحد آبفا۲۳۵
۱۱آقای رحیم جواهریرییس واحد گاز۲۶۲
طبقه زیر زمین
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای پارساکارپردازی ۲۰۵
۲ آقای عزیزیبایگانی ۲۲۳
طبقه همکف
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای مقداد احمدیمدیر اجرایی۲۳۰
۲آقای حسنیاجرایی۲۰۳
۳آقای بنی جمالیاجرایی۲۰۳
۴آقای سعید انعامیاجرایی۲۰۱
۶آقای فراهانیکارشناس مالی۲۱۶
۷آقای جلالونددبیرخانه۲۰۲
۸آقای موسویدبیرخانه۲۰۲
۹آقای سجادیآبدارخانه۲۲۸
۱۰آقای مرادیاطلاعات۲۳۱-۲۰۰
طبقه اول
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱آقای میرزاییامور شهرستان۲۱۱
۲آقای طاها نظیریروابط عمومی۲۳۷
۳خانم رضیعیصدور پروانه۲۳۳
۴خانم عظیمیصدور پروانه۲۰۶
۵خانم ملک حسینیصدور پروانه۲۲۹
۶خانم مکی نژادIT۲۲۶
۷خانم مقدمIT۲۲۵
۸خانم آسنجرانیIT۲۲۵
۹خانم عبیریواحد سلامت۲۱۸
۱۰خانم سالمیطرح و برنامه۲۲۲
طبقه دوم
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای حبیبیریاست سازمان۲۱۴
۲آقای شفقتخزانه دار سازمان۲۱۰
۱۰خانم عظیمی مسئول دفتر ریاست۲۱۵
۳آقای هادی پورامور مالی۲۲۱
۵آقای احمدیامور مالی۲۰۹
۶آقای تهرانیامور مالی۲۱۳
۷خانم بادکوبهامور مالی۲۰۸
۸آقای اسفندیاریحراست۲۱۷
۹هیات مدیره۲۲۰
۱۱خانم دهقانهیات رییسه۲۱۲
ساختمان شماره ۲
ردیفنام و نام خانوادگیسمت سازمانیتلفن داخلی
۱ آقای سعید امریکمیسیون محاسبات۲۵۰
۲آقای رضا بادکوبهکمیسیون محاسبات۲۵۱
۴آقای ابوالفضل زارعیکمیته کنترل مضاعف۲۵۳
۵خانم کاظمیکارگزینی۲۵۴
۶آقای جواد مقدسیشورای انتظامی۲۵۵
۷خانم قمشه ایآموزش۲۵۶
۸آقای رضا دژدارشناسنامه فنی و ملکی۲۲۷
۹خانم اله دادیواحد گاز۲۶۰
۱۰خانم بوجاریانواحد آبفا۲۳۵
۱۱آقای رحیم جواهریرییس واحد گاز۲۶۲
فهرست