خدمات بیمه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات بیمه

ساعات حضور نماینده بیمه تکمیل درمان

قابل توجه مهندسین گرامی نماینده محترم بیمه دانا روزهای سه شنبه از ساعت ۹ الی ۱۲ جهت جمع آوری فاکتورها و اسناد پزشکی جهت پرداخت خسارت بیمه تکمیل درمان در طبقه زیرزمین سازمان حضور بهم رسانید

اطلاعیه

اسامی مهندسین گرامی پروانه دار حقیقی، حقوقی ها و بازرسین گرامی گاز در لینک های جداگانه زیر و به تفکیک دسته بندی شده اند. چنانچه در لیست بیمه مسئولیت نمی باشید هرچه سریعتر با واحد صدور پروانه سازمان مراجعه فرمایید.
فهرست