خدمات ورزشی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات ورزشی

“کمیته ورزش و رفاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی”

ردیفرشته ورزشیمکان برگزاریآدرسدوره های تمرینساعت برگزاریمسئول هماهنگی / تلفنتخفیف
۱ایروبیک، TRX، یوگا و ...باشگاه ورزشی تکتمخ خرم - جنب بانک ملی******۳۲۲۳۱۷۳۵۲۵ درصد
۲ایروبیک، TRX، یوگا و ...باشگاه ورزشی آنسهخ جهرم - جنب کوچه شقایق******۳۳۱۴۴۶۶۰- ۲۱۸۲۰ درصد
۳ایروبیک، TRX، یوگا و ...باشگاه ورزشی نیلوفر آبیخ امام - جنب درمانگاه کوثر******۳۲۲۲۶۲۷۲۲۰ درصد
۴بدنسازی ( آقایان )باشگاه ورزشی استارزیرپل شهرصنعتی - جنب اداره کار******۳۳۱۴۴۶۶۰- ۲۱۸۲۰ درصد
۵بدنسازی ( آقایان )آکادمی خانه ورزشدروازه تهران - محتمع پارس******۳۳۱۴۴۶۶۰- ۲۱۸۲۰ درصد
۶بدنسازی ( آقایان )باشگاه ورزشی پارادایسبلوار گلها - پشت سازمان تامین اجتماعی******۳۳۱۴۴۶۶۰- ۲۱۸۲۰ درصد
۷تنیس روی میزورزشگاه پنج مرداد خیابان دانشگاهروز های فرد ۱۵:۳۰ الی ۱۷۳۳۱۴۴۶۶۰- ۲۱۸***
۸شنا ( آقایان )استخر برق باختربرق باخترشنبه - یکشنبه - سه شنبه۲۱:۰۰ الی ۲۲:۱۵۰۹۱۸۱۶۲۱۳۴۴***
۹شنا ( آقایان )استخر دانشگاه اراکسردشت - دانشگاه اراکیکشنبه۱۹:۳۰ الی ۲۰:۴۵
۲۱:۱۵ الی ۲۲:۳۰
۹۱۸۱۶۲۱۳۴۵***
۱۰شنا ( آقایان )استخر دانشگاه اراکسردشت - دانشگاه اراکچهارشنبه۲۱:۱۵ الی ۲۲:۳۰۹۱۸۱۶۲۱۳۴۶***
۱۱شنا ( بانوان )استخر آفتاب ایثارخیابان هپکو - خیابان نواب صفوییکشنبه۱۷:۱۵ الی ۱۸:۳۰۹۱۲۸۶۵۱۱۰۱
خانم مهندس فخری
***
۱۲شنا ( بانوان )استخر صدفزیر پل شهرصنعتییکشنبه۱۸:۱۵ الی ۱۹:۳۰۹۱۲۸۶۵۱۱۰۱
خانم مهندس فخری
***
۱۳والیبال ( آقایان )سالن دانشگاه امیر کبیردانشگاه امیر کبیریکشنبه - سه شنبه۲۱:۳۰ الی ۲۳۹۱۸۸۶۳۸۰۸۵***
۱۴والیبال ( بانوان )سالن ۲۲ بهمنخیابان امام - میدان شوراجمعه۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰۹۱۲۸۶۵۱۱۰۱
خانم مهندس فخری
***
۱۵بسکتبال ( آقایان )سالن دانشگاه امیر کبیردانشگاه امیر کبیریکشنبه - سه شنبه۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۸۱۶۱۶۵۰۳***
۱۶فوتسال ( آقایان )سالن دانشگاه امیر کبیردانشگاه امیر کبیرشنبه - دوشنبه - چهارشنبه۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۸۸۶۲۳۵۰۳***
۱۸باشگاه ورزشی ( آقایان )ستاره طلایی خمینخمین - بولوار شهید بهشتی******۹۱۸۵۲۴۹۷۱۷۲۰ درصد
۱۹ایروبیک، TRX، یوگا،بدن سازیباشگاه ورزشی شیوا ( بانوان )اراک - خیابان دکتر حسابی - ساختمان مهر - روبروی مبل یارا******۳۲۲۴۰۶۵۵۲۰ درصد
فهرست