خدمات ورزشی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. خدمات ورزشی

“کمیته ورزش و رفاه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی”

رشته ورزشیمکان برگزاریآدرسدوره های تمرینساعت برگزاریمسئول هماهنگی / تلفنتخفیف
ایروبیک، TRX، یوگا و ...باشگاه ورزشی تکتمخ خرم - جنب بانک ملی******۳۲۲۳۱۷۳۵۲۵ درصد
ایروبیک، TRX، یوگا و ...باشگاه ورزشی آنسهخ جهرم - جنب کوچه شقایق******۳۳۱۴۴۶۶۰- ۲۱۸۲۰ درصد
ایروبیک، TRX، یوگا و ...باشگاه ورزشی نیلوفر آبیخ امام - جنب درمانگاه کوثر******۳۲۲۲۶۲۷۲۲۰ درصد
بدنسازی ( آقایان )باشگاه ورزشی استارزیرپل شهرصنعتی - جنب اداره کار******۳۳۱۴۴۶۶۰- ۲۱۸۲۰ درصد
بدنسازی ( آقایان )آکادمی خانه ورزشدروازه تهران - محتمع پارس******۳۳۱۴۴۶۶۰- ۲۱۸۲۰ درصد
بدنسازی ( آقایان )باشگاه ورزشی پارادایسبلوار گلها - پشت سازمان تامین اجتماعی ۱۲جلسه در ماه سیصد و پنجاه هزار تومان/ ۲۴جلسه در ماه چهارصد و پنجاه هزار تومان
***۳۳۱۴۴۶۶۰- ۲۱۸۲۰ درصد
بدنسازی ( آقایان )پارس پرواراک انتهای عضد ساختمان صدف بلوک B طبقه ۹ (پنت هاوس) ۱۲جلسه در ماه چهارصد هزار تومان/ ۲۴جلسه در ماه پانصد و پنجاه هزار تومان***۹۱۸۳۶۱۴۹۰۰***
بدنسازی ( آقایان )ترکمان اسپرتاراک خیابان نیسانیان۱۲جلسه درماه هفتصد و پنجاه تومان***۳۲۲۲۳۳۸۴***
بدنسازی ( آقایان )باشگاه بدنسازی المپیکاراک انتهای خیابان محسنی کوچه شهید محسن زاده ۱۲جلسه در ماه ۴۰۰ هزار تومان و ۲۴ جلسه ۴۸۰ هزار تومان***۹۱۸۳۶۸۶۹۰۵***
شنا ( آقایان )استخر برق باختربرق باخترشنبه - یکشنبه - سه شنبه۲۱:۰۰ الی ۲۲:۱۵۰۹۱۸۱۶۲۱۳۴۴***
شنا ( آقایان )استخر دانشگاه اراکسردشت - دانشگاه اراکیکشنبه۱۹:۳۰ الی ۲۰:۴۵
۲۱:۱۵ الی ۲۲:۳۰
۹۱۸۱۶۲۱۳۴۵***
شنا ( آقایان )استخر دانشگاه اراکسردشت - دانشگاه اراکچهارشنبه۲۱:۱۵ الی ۲۲:۳۰۹۱۸۱۶۲۱۳۴۶***
شنا ( بانوان )استخر آفتاب ایثارخیابان هپکو - خیابان نواب صفوییکشنبه۱۷:۱۵ الی ۱۸:۳۰۹۱۲۸۶۵۱۱۰۱
خانم مهندس فخری
***
شنا ( بانوان )استخر صدفزیر پل شهرصنعتییکشنبه۱۸:۱۵ الی ۱۹:۳۰۹۱۲۸۶۵۱۱۰۱
خانم مهندس فخری
***
والیبال ( آقایان )سالن دانشگاه امیر کبیردانشگاه امیر کبیریکشنبه - سه شنبه۲۱:۳۰ الی ۲۳۹۱۸۸۶۳۸۰۸۵***
والیبال ( بانوان )سالن ۲۲ بهمنخیابان امام - میدان شوراجمعه۱۱:۰۰ الی ۱۲:۳۰۹۱۲۸۶۵۱۱۰۱
خانم مهندس فخری
۲۰ درصد
بسکتبال ( آقایان )سالن دانشگاه امیر کبیردانشگاه امیر کبیریکشنبه - سه شنبه۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۸۱۶۱۶۵۰۳
فوتسال ( آقایان )سالن دانشگاه امیر کبیردانشگاه امیر کبیرشنبه - دوشنبه - چهارشنبه۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰۰۹۱۸۸۶۲۳۵۰۳
باشگاه ورزشی ( آقایان )ستاره طلایی خمینخمین - بولوار شهید بهشتی۱۲جلسه در ماه دویست و چهل هزار تومان***۹۱۸۵۲۴۹۷۱۷
فهرست