شورای انتظامی استان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. شورای انتظامی استان

داخلی ۲۵۵

به اطلاع تمامی افراد می رساند :

هرگونه شکایاتی در رابطه با تخلفات حرفه ای امور ساختمانی و کارهای ارجاعی  به مهندسان سازمان منوط به اینکه شکایت وارد باشد به صورت حضوری از طریق مشاوره با مسئول محترم شورای انتظامی واقع در میدان فرمانداری، جنب شورای حل اختلاف، کوچه مهر، ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی استان مرکزی قابل پیگیری است.

چنانچه شکایات علیه مهندسان پروانه دار سازمان و کاردانهای عضو نظام کاردانی ساختمان استان مرکزی باشد، این کار با هماهنگی مسئول محترم شورای انتظامی از طریق سامانه شورای انتظامی به آدرس https://ims.irceo.ir/ قابل ثبت می باشد. لازم به ذکر است اصل شکواییه و مدارک و مستندات مربوطه بایستی به دفتر شورای انتظامی ارائه شود.

اعضای شورای انتظامی
مصوبات
تلفن و فکس

داخلی ۲۵۵

لینک شکایات

به اطلاع تمامی افراد می رساند :

هرگونه شکایاتی در رابطه با تخلفات حرفه ای امور ساختمانی و کارهای ارجاعی  به مهندسان سازمان منوط به اینکه شکایت وارد باشد به صورت حضوری از طریق مشاوره با مسئول محترم شورای انتظامی واقع در میدان فرمانداری، جنب شورای حل اختلاف، کوچه مهر، ساختمان شماره ۲ سازمان نظام مهندسی استان مرکزی قابل پیگیری است.

چنانچه شکایات علیه مهندسان پروانه دار سازمان و کاردانهای عضو نظام کاردانی ساختمان استان مرکزی باشد، این کار با هماهنگی مسئول محترم شورای انتظامی از طریق سامانه شورای انتظامی به آدرس https://ims.irceo.ir/ قابل ثبت می باشد. لازم به ذکر است اصل شکواییه و مدارک و مستندات مربوطه بایستی به دفتر شورای انتظامی ارائه شود.

اخبار

فهرست