مفقودی پروانه

 1. صفحه اصلی
 2. chevron_left
 3. مفقودی پروانه

* مدارک صدور پروانه المثنی(مفقودی پروانه اشتغال به کار):

 • ثبت اعلام مفقودی پروانه اشتغال به کار در دبیرخانه سازمان توسط متقاضی
 • کپی پروانه اشتغال به کار مفقود شده
 • ثبت آگهی اعلام مفقودی پروانه در دو شماره روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه محلی استان با فاصله زمانی یک هفته
 • تهیه و تکمیل سایر مدارک تمدید پروانه مطابق با چک لیست مربوطه(در سایت سازمان) پس از انقضای مهلت سه ماهه از تاریخ اعلام مفقودی توسط متقاضی و درصورتیکه یابنده آن را به مرجع صدور پروانه تحویل ننموده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشنامه ها

مدارک

* مدارک صدور پروانه المثنی(مفقودی پروانه اشتغال به کار):

 • ثبت اعلام مفقودی پروانه اشتغال به کار در دبیرخانه سازمان توسط متقاضی
 • کپی پروانه اشتغال به کار مفقود شده
 • ثبت آگهی اعلام مفقودی پروانه در دو شماره روزنامه کثیرالانتشار یا روزنامه محلی استان با فاصله زمانی یک هفته
 • تهیه و تکمیل سایر مدارک تمدید پروانه مطابق با چک لیست مربوطه(در سایت سازمان) پس از انقضای مهلت سه ماهه از تاریخ اعلام مفقودی توسط متقاضی و درصورتیکه یابنده آن را به مرجع صدور پروانه تحویل ننموده باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست