نامه سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی در خصوص ابطال نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. نامه سرپرست محترم دفتر توسعه مهندسی در خصوص ابطال نحوه برگزاری آزمون، اعطای پروانه، انتخاب و معرفی کارشناسان موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرای ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
فهرست