نمایندگی تفرش

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی تفرش
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱رضا احمدیمدیر نمایندگیبرق
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محبوبه طرخورانیامور اداری و اجرایی۰۸۶-۳۶۲۲۵۶۹۴

خیابان امام خمینی جنب بانک مرکزی ساختمان اداری طبقه ۳ واحد ۴

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱رضا احمدیمدیر نمایندگیبرق
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محبوبه طرخورانیامور اداری و اجرایی۰۸۶-۳۶۲۲۵۶۹۴
آدرس

خیابان امام خمینی جنب بانک مرکزی ساختمان اداری طبقه ۳ واحد ۴

اخبار

فهرست