نمایندگی خمین

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی خمین
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱علیرضا غفاری زادهمدیر نمایندگیمکانیک
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محسن حمزه لوییمدیر اجرایی۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱
۲رسول خسرویامور مالی۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱
۳حبیب اله سرلکخدمات۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱

خمین بلوار شهید بهشتی جنب فرمانداری

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱علیرضا غفاری زادهمدیر نمایندگیمکانیک
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محسن حمزه لوییمدیر اجرایی۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱
۲رسول خسرویامور مالی۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱
۳حبیب اله سرلکخدمات۰۸۶-۴۶۳۴۰۲۱۱
آدرس

خمین بلوار شهید بهشتی جنب فرمانداری

اخبار

فهرست