نمایندگی دلیجان / نراق

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی دلیجان / نراق
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱محمود نصیریمدیر نمایندگیعمران
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱حسن منصوریمدیر اجرایی۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹
۲محمدرضا دلاوریامور اداری۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹
۳مرضیه سادات قهاریامور مالی۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹

بلوار معلم مجتمع اداری آفتاب

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱محمود نصیریمدیر نمایندگیعمران
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱حسن منصوریمدیر اجرایی۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹
۲محمدرضا دلاوریامور اداری۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹
۳مرضیه سادات قهاریامور مالی۰۸۶-۴۴۲۳۲۸۰۹
آدرس

بلوار معلم مجتمع اداری آفتاب

اخبار

فهرست