نمایندگی شازند/آستانه/هندودر/مهاجران/توره/شهباز

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی شازند/آستانه/هندودر/مهاجران/توره/شهباز
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱محمود رضوی فرمدیر نمایندگیعمران
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محبوبه هاشمیامور اجرایی و مالی۰۸۶-۳۸۲۲۵۹۷۴
۲نسیم عاجلوامور بایگانی و اتوماسیون۰۸۶-۳۸۲۲۰۶۷۰

شازند خیابان ۲۲ بهمن روبروی شهرداری

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱محمود رضوی فرمدیر نمایندگیعمران
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱محبوبه هاشمیامور اجرایی و مالی۰۸۶-۳۸۲۲۵۹۷۴
۲نسیم عاجلوامور بایگانی و اتوماسیون۰۸۶-۳۸۲۲۰۶۷۰
آدرس

شازند خیابان ۲۲ بهمن روبروی شهرداری

اخبار

فهرست