نمایندگی محلات

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی محلات
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱مجید عسکری فردمدیر نمایندگیعمران
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱شهلا زارعی محلاتیامور اجرایی۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲
۲محمد غیاثیامور اداری۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲
۳الهام غضنفریامور مالی۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲

محلات بلوار شهید بهشتی کوچه شهید بیدگلی

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱مجید عسکری فردمدیر نمایندگیعمران
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱شهلا زارعی محلاتیامور اجرایی۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲
۲محمد غیاثیامور اداری۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲
۳الهام غضنفریامور مالی۰۸۶-۴۳۲۴۰۰۲۲
آدرس

محلات بلوار شهید بهشتی کوچه شهید بیدگلی

اخبار

فهرست