کارگروه ترافیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه ترافیک

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد محسنیرییس کارگروه
۲آقای سعید حسنیدبیر کارگروه
۳آقای حامد عابدی
۴آقای سید داود میجانی
۵آقای مهدی امیری

ساعات برگزاری جلسه

سه شنبه هر هفته ساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۴

مصوبات گروه

فهرست