کارگروه شهرسازی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه شهرسازی

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای مهندس فدایینماینده هیات مدیره در کارگروه
۲خانم نجمه سادات مصطفویرئیس کارگروه
۳آقای میلاد همافردبیر کارگروه
۴خانم گل نوش شاه کرمی
۵آقای حسن صفری

ساعات برگزاری جلسه

مصوبات گروه

فهرست