کارگروه شهرسازی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه شهرسازی

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱خانم نجمه سادات مصطفویرئیس کارگروه
۲آقای میلاد همافردبیر کارگروه
۳خانم گل نوش شاه کرمی
۴آقای حسن صفری

ساعات برگزاری جلسه

مصوبات گروه

فهرست