کارگروه مکانیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه مکانیک

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مصطفوینماینده هیات مدیره در کارگروه
۲آقای محسن فردوسی
۳آقای ابوالفضل لطیفی
۴آقای ابوالفضل حسن زاده
۵آقای مسعود خوانساری عتیق
۶آقای علی کریم نیا

ساعات برگزاری جلسه

مصوبات گروه

فهرست