کارگروه مکانیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه مکانیک

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مصطفوینماینده هیات مدیره در کارگروه
۲آقای مسعود خوانساری عتیقرییس کارگروه
۳آقای محسن فردوسیدبیر کارگروه
۴آقای ابوالفضل لطیفی
۵آقای ابوالفضل حسن زاده
۶آقای علی کریم نیا
۷آقای رحیم جواهری

ساعات برگزاری جلسه

شنبه هر هفته ساعت ۱۸ الی ۱۹/۳۰

مصوبات گروه

فهرست