کارگروه نقشه برداری و تفکیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه نقشه برداری و تفکیک

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مهدی خوشگفتارنماینده هیات مدیره در کارگروه
۲آقای مجید ترابی
۳آقای علی باقری
۴آقای سید محمد حسین طبائی
۵آقای احمد جیریایی شراهی
۶خانم زهرا رمضانی

ساعات برگزاری جلسه

مصوبات گروه

فهرست