کارگروه نقشه برداری و تفکیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه نقشه برداری و تفکیک

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مهدی خوشگفتارنماینده هیات مدیره در کارگروه
۲آقای مجید ترابیرئیس کارگروه
۳سرکار خانم زهرا رمضانینائب رییس کارگروه
۴آقای سید محمد حسین طبائیدبیر کارگروه
۵آقای احمد جیریایی شراهی
۶سرکار خانم سحر احمدی
۷آقای بهزاد بیگی
۸آقای مجتبی مهدویان

ساعات برگزاری جلسه

سه شنبه هر هفته ساعت ۱۴ الی ۱۵/۳۰

مصوبات گروه

فهرست