کارگروه نقشه برداری و تفکیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه نقشه برداری و تفکیک

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مهدی خوشگفتارنماینده هیات مدیره در کارگروه
۲خانم زهرا رمضانیرئیس کارگروه
۳آقای سید محمد حسین طبائیدبیر کارگروه
۴آقای مجید ترابی
۵آقای احمد جیریایی شراهی
۶سرکار خانم احمدی

ساعات برگزاری جلسه

سه شنبه هر هفته ساعت ۱۴ الی ۱۵/۳۰

مصوبات گروه

فهرست