کارگروه پایش اخلاق حرفه ای

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کارگروه پایش اخلاق حرفه ای

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای مرتضی رجبینماینده هیات مدیره
۲خانم زهرا دهقانینماینده هیات مدیره
۳آقای محمد حسین غفاریرییس کارگروه
۴آقای ابوالفضل زارعیدبیر
۵آقای موسی حسنی
۶آقای مجتبی عالیخانی
۷آقای مهدی اسماعیل بیگی
۸آقای حمید احمدی اصل
۹آقای محمد حنیفه محمودی

ساعات برگزاری کارگروه

روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۴.۳۰

مصوبات کارگروه

فهرست