کارگروه پایش اخلاق حرفه ای

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کارگروه پایش اخلاق حرفه ای

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای حمید احمدینماینده هیات مدیره
۲آقای مرتضی رجبینماینده هیات مدیره
۳آقای محمد حسین غفاریرییس کارگروه
۴آقای موسی حسنی
۵آقای افشین نمک کوری
۶آقای ابوالفضل زارعیدبیر
۷آقای احمدرضا عزیزسلطانی
۸آقای مهدی اسماعیل بیگی
۹آقای مجتبی عالیخانی

ساعات برگزاری کارگروه

روزهای شنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۴.۳۰

مصوبات کارگروه

فهرست