کارگروه پایش اخلاق حرفه ای

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کارگروه پایش اخلاق حرفه ای

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای حمید احمدینماینده رییس سازمان
۲آقای مرتضی رجبینماینده رییس سازمان
۳آقای محمد حسین غفاری
۴آقای موسی حسنی
۵آقای افشین نمک کوری
۶آقای ابوالفضل زارعی
۷آقای احمدرضا عزیزسلطانی
۸آقای مهدی اسماعیل بیگی
۹آقای مجتبی عالیخانی

ساعات برگزاری کارگروه

روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۴.۳۰

فهرست