کمیته آبفا

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آبفا

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مصطفوینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای علی اکبر رحمانی
۳آقای محسن فردوسی
۴آقای ابوالفضل لطیفی
۵آقای رحیم جواهری
۶

ساعات برگزاری کمیته

روزهای شنبه ساعت ۱۶

مصوبات کمیته

فهرست