کمیته آبفا

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آبفا

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمدرضا هوشیار
۲آقای محسن فردوسی
۳آقای علی اکبر رحمانی
۴آقای علی کریم نیا
۵خانم ندا شیخی
۶آقای ابوالفضل حسن زادهنماینده هیات مدیره

ساعات برگزاری کمیته

روزهای شنبه ساعت ۱۶

مصوبات کمیته

فهرست