کمیته آبفا

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آبفا

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مصطفوینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای علی اکبر رحمانی
۳آقای محسن فردوسی
۴آقای ابوالفضل حسن زاده
۵آقای علی کریم نیا
۶سرکار خانم ندا شیخی

ساعات برگزاری کمیته

روزهای شنبه ساعت ۱۶

مصوبات کمیته

فهرست