کمیته آمار و انفورماتیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آمار و انفورماتیک

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مهدی خوشگفتارنماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای حمید احمدینماینده هیات مدیره در کمیته
۳آقای مهدی سادات رئیس کمیته
۴خانم بهاره هوشمنددبیر کمیته
۵آقای علیرضا عطیفهعضو کمیته
۶آقای محمد شاه کرمیعضو کمیته

مصوبات کمیته

فهرست