کمیته آمار و انفورماتیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آمار و انفورماتیک

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مهدی خوشگفتارنماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای مهدی سادات رئیس کمیته
۳خانم بهاره هوشمنددبیر کمیته
۴آقای علیرضا عطیفهعضو کمیته
۵آقای محمد شاه کرمیعضو کمیته

مصوبات کمیته

فهرست