کمیته آموزش

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آموزش

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای حمید مظاهری
۲خانم زهرا دهقانی
۳آقای امیررضا مرادی
۴آقای حمید احمدی
۵آقای سعید صالحی
۶آقای حسن فرهمند پورنماینده هیات مدیره

ساعات برگزاری کمیته

روزهای یکشنبه ساعت ۱۰

مصوبات کمیته

No results found

فهرست