کمیته آموزش

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آموزش

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱خانم هما شفیعی
۲خانم زهرا دهقانی
۳آقای امیررضا مرادی
۴آقای روح اله روشنایی
۵آقای سعید صالحی
۶آقای حسن فرهمند پورنماینده هیات مدیره

ساعات برگزاری کمیته

روزهای شنبه

مصوبات کمیته

No results found

فهرست