کمیته آموزش

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آموزش

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای سعید صالحی
۲آقای داود مقصودی
۳آقای روزبه عربی
۴آقای امیر رضا مرادی
۵آقای حمیدرضا مظاهری

ساعات برگزاری کمیته

روزهای یکشنبه ساعت ۱۰

مصوبات کمیته

No results found

فهرست