کمیته آموزش

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آموزش

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱خانم زهرا دهقانینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای سعید صالحی
۳آقای داود مقصودی
۴آقای روزبه عربی
۵آقای امیر رضا مرادی
۶آقای حمیدرضا مظاهری

ساعات برگزاری کمیته

روزهای یکشنبه ساعت ۱۰

مصوبات کمیته

No results found

فهرست