کمیته آموزش

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته آموزش

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای مهندس خوشگفتارنماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای مجید جمشیدی مسئول کمیته آموزش
۳آقای مهرشاد افروز
۴آقای مجید خزایی
۵آقای احمدرضا عزیزسلطانی
۶آقای سعید جعفری مهرآبادی

ساعات برگزاری کمیته

روزهای شنبه ساعت ۱۲/۳۰ الی ۱۴/۳۰

مصوبات کمیته

فهرست