کمیته اخلاق حرفه ای

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته اخلاق حرفه ای

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای علیرضا حبیبی
۲آقای محمد حسین غفاریرییس کمیته
۳آقای سید ابوالفضل نصیرینائب رییس
۴آقای ابوالفضل زارعیدبیر کمیته
۵آقای مرتضی رجبی
۶آقای مهدی اسماعیل بیگی
۷آقای محمدرضا مقدسی
۸آقای مقداد احمدی
۹آقای محمدرضا شمس الهی

ساعات برگزاری کمیته

روزهای یکشنبه از ساعت ۱۲ الی ۱۴.۳۰

فهرست