کمیته تدوین و پایش کنترل مضاعف

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته تدوین و پایش کنترل مضاعف

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای علیرضا حبیبینماینده هیات مدیره
۲آقای ابوالفضل زارعیدبیر
۳آقای علی خطیب زاده
۴آقای حسن کیوان پور
۵آقای مسعود خوانساری عتیق
۶آقای مهدی عسگری
۷آقای علی اصغر فلاح
۸آقای مجید ترابی
۹آقای سید حسین حسینی

مصوبات کمیته

فهرست