کارگروه ژئوتکنیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کارگروه ژئوتکنیک

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای وحید مومنینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای امیر جمشیدی
۴آقای مرتضی صیاد
۵آقای ایمان رئیس زاده
۶آقتی غلامرضا زارعی

 

بخشنامه ها

مصوبات کمیته

No results found

فهرست