کمیته دفاتر

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته دفاتر

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای روح اله روشنایینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای موسی حسنی
۳آقای محمدرضا مقدسی
۴آقای محسن خانجانی
۵آقای احسان رضایی
۶آقای محمد عرب
۷آقای پویا پارسا
۸آقای فرخ بوذری

 

مصوبات کمیته

ویدئو آموزشی

 

فایل آموزشی ارجاع نقشه توسط دفاتر

فهرست