کمیته مجریان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته مجریان

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱
۲
۳

فرم ها و چک لیست ها

ثبت نام فعالیت در زمینه مجری

با عنایت به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی درنظر دارد بانک اطلاعاتی مجریان حقیقی را به روزرسانی نماید متقاضیان فاقد شغل تمام وقت که قصد فعالیت در زمینه مجری را دارند به لینک ذیل مراجعه و پس از تکمیل فرم آنرا به واحد اجرایی سازمان تسلیم نمایند.
بدیهی است عدم تسلیم فرم مذکور در زمان مقرر به منزله انصراف از فعالیت در زمبنه مجری می باشد.

توجه : فرآیند ثبت نام یک بار صورت می گیرد لذا فرد متقاضی می بایست بادقت موارد مورد نظر را انتخاب نموده و پرینت را همان موقع تهیه و به واحد اجرایی تحویل نماید درغیر اینصورت واحدهای سازمان مسئولیت رفع نقص یا ارائه پرینت را برعهده نخواهند داشت.

فرم ها

ثبت نام فعالیت در زمینه مجری

با عنایت به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی درنظر دارد بانک اطلاعاتی مجریان حقیقی را به روزرسانی نماید متقاضیان فاقد شغل تمام وقت که قصد فعالیت در زمینه مجری را دارند به لینک ذیل مراجعه و پس از تکمیل فرم آنرا به واحد اجرایی سازمان تسلیم نمایند.
بدیهی است عدم تسلیم فرم مذکور در زمان مقرر به منزله انصراف از فعالیت در زمبنه مجری می باشد.

توجه : فرآیند ثبت نام یک بار صورت می گیرد لذا فرد متقاضی می بایست بادقت موارد مورد نظر را انتخاب نموده و پرینت را همان موقع تهیه و به واحد اجرایی تحویل نماید درغیر اینصورت واحدهای سازمان مسئولیت رفع نقص یا ارائه پرینت را برعهده نخواهند داشت.

قرارداد

مصوبات کمیته

No results found

فهرست