کمیته مکانیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته مکانیک

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محسن فردوسی
۲آقای مسعود خوانساری
۳آقای ابوالفضل لطیفی
۴آقای رحیم جواهری
۵آقای علی امیدی کیا
۶آقای محمد سهرابی
۷آقای ابوالفضل حسن زاده

ساعات برگزاری کمیته

روزهای شنبه ساعت ۱۷

مصوبات کمیته

No results found

فهرست