کمیته ورزش و رفاه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته ورزش و رفاه

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحاتردیفنام ونام خانوادگیتوضیحات
۱آقای حمیدرضا بوالحسنی۶آقای جواد خدادوست
۲آقای مصطفی علیشاهی۷آقای جواد آقا سعیدی
۳آقای رامین خلیلی۸آقای سهیل آل خمیس
۴آقای علی نجمی۹
۵آقای امید زندی فر

مصوبات کمیته

فهرست