کمیته ورزش و رفاه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته ورزش و رفاه

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحاتردیفنام ونام خانوادگیتوضیحات
۱آقای وحید مومنینماینده هیات مدیره در کمیته۶آقای امید زندی فر
۲آقای محمدمهدی خوش گفتارنماینده هیات مدیره در کمیته۷خانم فهیمه فخری
۳آقای حمیدرضا بوالحسنی۸آقای مصطفی علیشاهی
۴آقای حسن فرهمندپور۹آقای جواد خدادوست
۵آقای سهیل آل خمیس۱۰آقای محمد بنا عراقی
۱۱آقای محمد کرمی

مصوبات کمیته

فهرست