کمیته پایش

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته پایش

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مهدی خوش گفتارنماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای مرتضی رجبینماینده هیات مدیره در کمیته
۳آقای مقداد احمدیمدیر اجرایی
۴آقای رامین زاوشیبازرس سازمان
۵آقای مرتضی رحیمیبازرس سازمان
۶آقای حمیدرضا مهرآبادیبازرس سازمان
فهرست