کارگروه کارشناسان رسمی ماده ۲۷

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کارگروه کارشناسان رسمی ماده ۲۷

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای ایمان نادری
۲آقای غلامرضا جهانشالو
۳آقای منوچهر غفاری
۴آقای علی صفر حیدری
۵آقای سعید صالحی
۶آقای ایمان میرزادهعضو علی البدل

مصوبات کمیته

No results found

فهرست