کمیته کنترل عملکرد ناظرین و مجریان و ایمنی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته کنترل عملکرد ناظرین و مجریان و ایمنی

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای میثم غفاری
۲آقای عمران رحمتی
۳آقای بهروز رضایی
۴آقای امین امینی
۵ آقای مجید رنجبر
۶آقای محسن خدادادی
۷آقای محمدرضا اسکندری
۸آقای بهزاد سلیمانی
۹آقای وحید غریبی

مصوبات کمیته

فهرست