کمیته کنترل مضاعف طراحی و نقشه های سازه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته کنترل مضاعف طراحی و نقشه های سازه

لیست اعضا طراحی و محاسبات

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای سعید امری
۲آقای رضا بادکوبه
۳آقای ابوالفضل فراهانی
۴آقای مجید رنجبر
۵آقای امین امینی

ساعات برگزاری کمیته

همه روزه با حضور آقایان سعید امری و رضا بادکوبه

لیست کمیته مشورتی کمیته محاسبات

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای علیرضا حبیبی
۲آقای شهرام مومنی عراقی
۳آقای محمدرضا مقدسی
۴آقای فرهاد عزیزمحمدی
۵آقای وحید مومنی
۶آقای پیمان نادری
۷آقای منصور علی آبادی

لیست اعضا کنترل نقشه های سازه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای ابوالفضل فراهانی
۲آقای امین امینی
۳خانم ملیحه زارعی
۴آقای فرزاد آزاد
۵آقای مجید رنجبر
۶آقای محمود نجفی

ساعات برگزاری کمیته

همه روزه با حضور یکی از اعضا از ساعت ۱۱ الی ۱۴

مصوبات

فهرست