کمیته کنترل نقشه

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیته کنترل نقشه

لیست اعضا کنترل نقشه های مکانیک

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محمد مصطفوینماینده هیات مدیره در کمیته
۲آقای علی حسن عسگری

لیست اعضا کنترل نقشه های برق

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱خانم لیلا رضایی هزاوه

لیست اعضا کنترل نقشه های سازه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای ابوالفضل فراهانی
۲آقای محمد بوجاری

لیست اعضا کنترل نقشه های معماری

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای روح اله روشنایینماینده هیات مدیره در کمیته
۲خانم مائده کارگران رکنی

لیست اعضا کنترل نقشه های تفکیک

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای مجید ترابی
فهرست