گروه برق

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. گروه برق

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای علیرضا ماهرویی
۲آقای حسن کیوانپور
۳آقای سهیل آل خمیس
۴آقای امیرفتاح گنجی
۵آقای فرهاد دولت آبادی
۶اقای محمود جمالی نسب
۷آقای محمد امینی

چک لیست ها و گزارشات مرحله ایی

مصوبات گروه

فهرست