گروه شهرسازی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. گروه شهرسازی

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای علی اکبر فدایی
۲آقای حسن صفری
۳آقای حمید کریمی
۴آقای مجید موزونی
۵خانم سمانه فرهمندپور
۶خانم راما خانبلوکی
۷خانم نجمه السادات مصطفوی
۸آقای غلامعلی اله دادینماینده هیات مدیره

ساعات برگزاری جلسه

مصوبات گروه

فهرست