گروه عمران

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. گروه عمران

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای داریوش فرخ نیارییس گروه تخصصی
۲آقای محمدرضا مقدسینائب رییس گروه تخصصی
۳آقای شهرام مومنی عراقیدبیر گروه تخصصی
۴آقای وحید مومنی
۵آقای فرهاد احمدی
۶آقای حمیدرضا مظاهری
۷اقای حسین اسدی

ساعات برگزاری جلسه

سه شنبه هر هفته ساعت ۱۲.۳۰ الی ۱۴.۳۰

چک لیست ها و گزارشات مرحله ایی

لیست ذیل شامل مهندسانی است که مهر و امضای خود را تحویل سازمان داده اند چنانچه نام شما در لیست ذیل نبود اقدام به ارسال نمونه مهر و امضای صحیح خود به ایمیل info@markazieng.ir نمایید.

دریافت لیست

گزارشات مرحله ایی
چک لیست و فرم ها
نمونه مهر

لیست ذیل شامل مهندسانی است که مهر و امضای خود را تحویل سازمان داده اند چنانچه نام شما در لیست ذیل نبود اقدام به ارسال نمونه مهر و امضای صحیح خود به ایمیل info@markazieng.ir نمایید.

دریافت لیست

مصوبات گروه

فهرست