گروه معماری

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. گروه معماری

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محسن رحمتی
۲آقای حمید احمدی
۳آقای محسن برند
۴آقای محمد کرمی
۵آقای سعید صالحی
۶آقای علی رحمتی
۷خانم مریم زندوکیلی
۸آقای داود پرچمینماینده هیات مدیره

ساعات برگزاری جلسه

مصوبات گروه

فهرست