گروه معماری

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. گروه معماری

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محسن رحمتی
۲آقای حمید احمدی
۳آقای محسن برند
۴آقای محمد کرمی
۵آقای سعید صالحی
۶آقای علی رحمتی
۷خانم مریم زندوکیلی
۸آقای داود پرچمینماینده هیات مدیره

چک لیست ها و گزارشات مرحله ای

ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت
آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان
قانون مسوولیت مدنی
دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان

۱۵۶۹۲۸-۱۵۸۶۵ -تهیه چک لیست بررسی رفتار غیرسازی ای معماری

نشریات و بخشنامه های فنی و حقوقی معماری
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت
آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم
مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان
قانون مسوولیت مدنی
دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان
گزارشات مرحله ایی
چک لیست ها

۱۵۶۹۲۸-۱۵۸۶۵ -تهیه چک لیست بررسی رفتار غیرسازی ای معماری

فرم های خام
نمونه مهر

ساعات برگزاری جلسه

مصوبات گروه

فهرست