گروه مکانیک

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. گروه مکانیک

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای محسن فردوسی
۲آقای مسعود خوانساری عتیق
۳آقای علی رحمانی
۴آقای محمد عزیز مرادی
۵آقای مسعود گیوه کی
۶آقای ابوالفضل لطیفی
۷آقای مسعود مهدوی هزاوه

ساعات برگزاری جلسه

مصوبات گروه

فهرست