گروه نقشه برداری

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. گروه نقشه برداری

لیست اعضای گروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای حسن ابراهیمی
۲آقای علی قربانی
۳آقای بهزاد بیگی
۴آقای عزت اله شفقت
۵آقای مجتبی مهدویان
۶آقای امیررضا مرادی
۷آقای مجید ترابی
۸آقای جمشید مقدسینماینده هیات مدیره

ساعات برگزاری جلسه

مصوبات گروه

فهرست