سئوالات متداول

1-نحوه تعیین پایه در شرکت های مجری حقوقی با صلاحیت مضاعف به چه ترتیبی است؟

بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان به آدرس:
سایت سازمان، واحد عضویت و صدور پروانه، پروانه اشتغال به کار حقوقی، مجری حقوقی، بخشنامه ها، دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان
ویا بطور خلاصه در:
سایت سازمان، واحد عضویت و صدور پروانه، پروانه اشتغال به کار حقوقی، مجری حقوقی، مدارک، جداول صلاحیت مضاعف،فایل امتیاز کلی
لینک مربوطه

پاسخ خود را پیدا نکردید؟

درصورتی که پاسخ سئوال خود را پیدا نکردید میتوانید آن را برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت به آن پاسخ دهیم. همچنین با ارسال سئوال خود به ما کمک میکنید تا این صفحه را کامل‌تر کنیم.