آپلود (بارگذاری) نقشه جهت تایید نامه آبفا

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. مصوبات کمیته آبفا
  4. chevron_left
  5. آپلود (بارگذاری) نقشه جهت تایید نامه آبفا

مدیر مسوول محترم دفاتر در هنگام آپلود (بارگذاری) نقشه جهت تایید نامه آبفا لطفا فقط نقشه جانمایی و نقشه پیلوت با مهر شهرداری را ارسال فرمایید.

فهرست