نمایندگی زرندیه /زاویه /مامونیه /پرندک / رازقان /خشکرود

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی زرندیه /زاویه /مامونیه /پرندک / رازقان /خشکرود
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱امیر کریمیمدیر نمایندگیبرق
۲روح اله نظامیمدیر اجرایی شهرستانعمران
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱مصطفی طباطباییامور اداری و اجرایی۰۸۶-۴۵۲۲۷۷۰۵

زرندیه بلوار امام خمینی نبش میدان امام حسین

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱امیر کریمیمدیر نمایندگیبرق
۲روح اله نظامیمدیر اجرایی شهرستانعمران
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱مصطفی طباطباییامور اداری و اجرایی۰۸۶-۴۵۲۲۷۷۰۵
آدرس

زرندیه بلوار امام خمینی نبش میدان امام حسین

اخبار

فهرست