نمایندگی ساوه /نوبران / غرق آباد

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. نمایندگی ها
  4. chevron_left
  5. نمایندگی ساوه /نوبران / غرق آباد
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱رضا سقاییمدیر نمایندگیعمران
۲سید ابوالحسن شاهرخیعضو هیأت اجرایی و مسئول بازرسی گازمکانیک
۳محسن مرادیعضو هیأت اجراییمعماری
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱مهدیه شریف زادهامور اجرایی۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
۲مصطفی صفایی نیاامور مالی۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
۳الهام جعفریامور اداری۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
۴سمیه خرمواحد بازرسی گاز۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
۵فاطمه احمدیامور اداری۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
۶حسین بهنام فرخدمات۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳

ساوه، خیابان فردوسی، جنب دار التحفیظ

مسئول نمایندگی
ردیفنام و نام خانوادگیسمترشته
۱رضا سقاییمدیر نمایندگیعمران
۲سید ابوالحسن شاهرخیعضو هیأت اجرایی و مسئول بازرسی گازمکانیک
۳محسن مرادیعضو هیأت اجراییمعماری
پرسنل
ردیفنام و نام خانوادگیسمتشماره تماس
۱مهدیه شریف زادهامور اجرایی۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
۲مصطفی صفایی نیاامور مالی۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
۳الهام جعفریامور اداری۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
۴سمیه خرمواحد بازرسی گاز۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
۵فاطمه احمدیامور اداری۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
۶حسین بهنام فرخدمات۰۸۶-۴۲۲۰۰۰۵۳
آدرس

ساوه، خیابان فردوسی، جنب دار التحفیظ

اخبار

فهرست