پروانه اشتغال حقوقی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. پروانه اشتغال حقوقی

باتوجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقوقی ها و دفاتر مبلغ یک میلیون تومان می باشد. (لینک دانلود جدول لایحه)

ضمنا حق عضویت سال ۱۴۰۱ حقوقی ها و دفاتر مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار تومان می باشد.

پروانه اشتغال به کار شرکت خدمات آزمایشگاهی

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

تعهد محضری مدیرعامل و امتیازآوران

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه آزمایشگاه

چک لیست آزمایشگاه

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

جدول امتیاز بندی آزمایشگاه

نامه درخواست و معرفی اعضا

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

تصویر تعهد اعلام آخرین آگهی روزنامه رسمی و تعهد محل شرکت موسسه در سربرگ شرکت موسسه

مدارک

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

تعهد محضری مدیرعامل و امتیازآوران

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه آزمایشگاه

چک لیست آزمایشگاه

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

جدول امتیاز بندی آزمایشگاه

نامه درخواست و معرفی اعضا

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

تصویر تعهد اعلام آخرین آگهی روزنامه رسمی و تعهد محل شرکت موسسه در سربرگ شرکت موسسه

گردش کار
بخشنامه ها

پروانه اشتغال به کار شرکت مجری حقوقی

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه  مجری حقوقی

فرم مشخصات سازنده

چک لیست مدارک و شرایط مجری حقوقی

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

فرم بازدید دفتر

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

نامه درخواست و معرفی اعضا

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

فرم اعلام سوابق حرفه ای

جداول صلاحیت مضاعف

تصویر تعهد اعلام آخرین آگهی روزنامه رسمی و تعهد محل شرکت موسسه در سربرگ شرکت موسسه

مدارک

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه  مجری حقوقی

فرم مشخصات سازنده

چک لیست مدارک و شرایط مجری حقوقی

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

فرم بازدید دفتر

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

نامه درخواست و معرفی اعضا

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

فرم اعلام سوابق حرفه ای

جداول صلاحیت مضاعف

تصویر تعهد اعلام آخرین آگهی روزنامه رسمی و تعهد محل شرکت موسسه در سربرگ شرکت موسسه

گردش کار
بخشنامه ها

پروانه اشتغال به کار شرکت ناظر و طراح حقوقی

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

مشارکت نامه آوران امتیاز آوران شرکت های حقوقی با مدیرعامل

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه  شرکت های طراح و ناظر حقوقی

چک لیست طراح -ناظر حقوقی

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

فرم بازدید دفتر

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

نامه درخواست و معرفی اعضای طراح ناظر حقوقی

تصویر تعهد اعلام آخرین آگهی روزنامه رسمی و تعهد محل شرکت موسسه در سربرگ شرکت موسسه

مدارک

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

مشارکت نامه آوران امتیاز آوران شرکت های حقوقی با مدیرعامل

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه  شرکت های طراح و ناظر حقوقی

چک لیست طراح -ناظر حقوقی

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

فرم بازدید دفتر

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

نامه درخواست و معرفی اعضای طراح ناظر حقوقی

تصویر تعهد اعلام آخرین آگهی روزنامه رسمی و تعهد محل شرکت موسسه در سربرگ شرکت موسسه

گردش کار
بخشنامه ها
فهرست