پروانه اشتغال حقوقی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. پروانه اشتغال حقوقی

باتوجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقوقی ها و دفاتر مبلغ یک میلیون تومان می باشد. (لینک دانلود جدول لایحه)

ضمنا حق عضویت سال ۱۴۰۱ حقوقی ها و دفاتر مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار تومان می باشد.

پروانه اشتغال به کار شرکت خدمات آزمایشگاهی

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

تعهد محضری مدیرعامل و امتیازآوران

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه آزمایشگاه

چک لیست آزمایشگاه

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

جدول امتیاز بندی آزمایشگاه

نامه درخواست و معرفی اعضا

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

مدارک

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

تعهد محضری مدیرعامل و امتیازآوران

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه آزمایشگاه

چک لیست آزمایشگاه

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

جدول امتیاز بندی آزمایشگاه

نامه درخواست و معرفی اعضا

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

گردش کار
بخشنامه ها

پروانه اشتغال به کار شرکت مجری حقوقی

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه  مجری حقوقی

فرم مشخصات سازنده

چک لیست مدارک و شرایط مجری حقوقی

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

فرم بازدید دفتر

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

نامه درخواست و معرفی اعضا

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

فرم اعلام سوابق حرفه ای

جداول صلاحیت مضاعف

مدارک

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه  مجری حقوقی

فرم مشخصات سازنده

چک لیست مدارک و شرایط مجری حقوقی

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

فرم بازدید دفتر

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

نامه درخواست و معرفی اعضا

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

فرم اعلام سوابق حرفه ای

جداول صلاحیت مضاعف

گردش کار
بخشنامه ها

پروانه اشتغال به کار شرکت ناظر و طراح حقوقی

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

مشارکت نامه آوران امتیاز آوران شرکت های حقوقی با مدیرعامل

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه  شرکت های طراح و ناظر حقوقی

چک لیست طراح -ناظر حقوقی

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

فرم بازدید دفتر

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

نامه درخواست و معرفی اعضای طراح ناظر حقوقی

مدارک

تعهد محضری مدیرعامل ، اعضای هییت مدیره و شاغلین تمام وقت

مشارکت نامه آوران امتیاز آوران شرکت های حقوقی با مدیرعامل

فرم درخواست صدور ، تمدید و اعمال تغییرات پروانه  شرکت های طراح و ناظر حقوقی

چک لیست طراح -ناظر حقوقی

متن درخواست ضبط اصل پروانه اشتغال بکار حقیقی

فرم بازدید دفتر

مبلغ یک میلیون تومان یا پرداخت مابه التفاوت :

“طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی مبنی بر راه اندازی سامانه سراسری پاتمک از روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ پرداخت تعرفه صدور پروانه اشتغال به کار حقیقی و حقوقی فقط از طریق سامانه مذکور مورد تائید آن اداره می باشد و پرداخت به صورت فیش واریزی بانکی مورد قبول نمی باشد”:

آدرس سایت: http:///patmak.mrud.ir

تعهد مدیرعامل در خصوص پرداخت حق بیمه شاغلین تمام وقت شرکت حقوقی

نامه درخواست و معرفی اعضای طراح ناظر حقوقی

گردش کار
بخشنامه ها
فهرست