کارگروه عمران

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه عمران

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای علیرضا حبیبینماینده هیات مدیره در کارگروه
۲آقای حمیدرضا مظاهریرییس
۳آقای محمدرضا مقدسینائب رییس
۴آقای ابوالفضل زارعیدبیر
۵آقای داریوش فرخ نیا
۶آقای شهرام مومنی عراقی
۷آقای امین امینی
آقای محمدرضا شهری

ساعات برگزاری جلسه

سه شنبه هر هفته ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲.۳۰

چک لیست ها و گزارشات مرحله ایی

چنانچه تاکنون بصورت دستی یا غیره اقدام به ارسال نمونه مهر و امضای صحیح خود ننموده اید لطفا پس از تکمیل فرم مهر و امضا ، آنرا به ایمیل info@markazieng.ir ارسال نمایید.

گزارشات مرحله ایی
چک لیست و فرم ها
نمونه مهر

چنانچه تاکنون بصورت دستی یا غیره اقدام به ارسال نمونه مهر و امضای صحیح خود ننموده اید لطفا پس از تکمیل فرم مهر و امضا ، آنرا به ایمیل info@markazieng.ir ارسال نمایید.

مصوبات گروه

فهرست