کارگروه عمران

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کارگروه عمران

لیست اعضای کارگروه

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱آقای حمیدرضا مظاهریرییس
۲آقای محمدرضا مقدسینائب رییس
۳آقای فرهاد احمدیدبیر
۴آقای داریوش فرخ نیا
۵آقای شهرام مومنی عراقی
۶آقای حسین اسدی
۷آقای داریوش فرخ نیا
۸آقای امین امینی

ساعات برگزاری جلسه

سه شنبه هر هفته ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۲.۳۰

چک لیست ها و گزارشات مرحله ایی

چنانچه تاکنون بصورت دستی یا غیره اقدام به ارسال نمونه مهر و امضای صحیح خود ننموده اید لطفا پس از تکمیل فرم مهر و امضا ، آنرا به ایمیل info@markazieng.ir ارسال نمایید.

گزارشات مرحله ایی
چک لیست و فرم ها
نمونه مهر

چنانچه تاکنون بصورت دستی یا غیره اقدام به ارسال نمونه مهر و امضای صحیح خود ننموده اید لطفا پس از تکمیل فرم مهر و امضا ، آنرا به ایمیل info@markazieng.ir ارسال نمایید.

مصوبات گروه

فهرست