کمیسیون انرژی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. کمیته ها
  4. chevron_left
  5. کمیسیون انرژی

لیست اعضا

ردیفنام و نام خانوادگیتوضیحات
۱خانم زهرا دهقانینماینده هیات مدیره در کمیسیون
۲آقای مرتضی سپهریرییس کمیسیون
۳آقای علی اصغر شاه نظریدبیر کمیسیون
۴آقای محمدرضا مقدسی
۵خانم لیلا فتاحی
۷آقای احمد محبوب منش
۸آقای علی اصغر شاه نظری
۹آقای فرهاد دولت آبادی
۱۰آقای یداله گرجی
۱۱آقای رحیم جواهری

بخشنامه ها

فایل های کاربردی و آموزشی ویرایش جدید مبحث ۱۹ – دکتر کاری

مصوبات کمیته

No results found

فهرست