تحویل گواهینامه های دوره ها

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. تحویل گواهینامه های دوره ها

جهت تحویل گواهینامه های دوره های آشنایی با شرح وظایف مجری کد ۸۱۶ و مبانی سلامت ایمنیHSE  کد ۸۱۱-۷ و قالب بندی و قالب برداری کد ۳۱۳ و اصول حرفه ای و خدمات مهندسی کد ۳۱۲    به واحد آموزش نظام مهندسی ساختمان استان مراجعه نمایید.

فهرست