اطلاعیه آخرین روز دریافت اسناد مناقصه ساختمان اداری سازمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه آخرین روز دریافت اسناد مناقصه ساختمان اداری سازمان

باتوجه به تعطیلی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ بدینوسیله به آگاهی می رساند آخرین روز دریافت اسناد مناقصه ساختمان اداری سازمان تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ تمدید گردید.

فهرست