اطلاعیه حراست محترم سازمان

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. اطلاعیه حراست محترم سازمان

با عنایت به ثبت حضور و غیاب در طول برگزاری دوره های مجازی توسط حراست سازمان ، لذا شایسته است مهندسین محترم بطور کامل در دوره حضور داشته باشند در غیر اینصورت عدم حضور شما منجر به تجدید دوره خواهد شد

فهرست