به اطلاع تمامی دارندگان صلاحیت اجرا که از تاریخ ۹۳/۱۱/۰۱پروانه پایه ۳ اجرا را بدون شرکت در دوره های ورود به حرفه اجرا دریافت کرده اند

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه ها
  4. chevron_left
  5. به اطلاع تمامی دارندگان صلاحیت اجرا که از تاریخ ۹۳/۱۱/۰۱پروانه پایه ۳ اجرا را بدون شرکت در دوره های ورود به حرفه اجرا دریافت کرده اند
به اطلاع تمامی دارندگان صلاحیت اجرا که از تاریخ ۹۳/۱۱/۰۱پروانه پایه ۳ اجرا را بدون شرکت در دوره های ورود به حرفه اجرا دریافت کرده اند می رساند مطابق با نامه شماره ۵۸۱۹ مورخ ۹۹/۰۳/۰۸اداره کل راه و شهرسازی حداکثر مهلت ارائه گواهینامه های فوق تاریخ ۹۹/۰۸/۳۰می باشد، در غیر اینصورت از تمدید و ارتقا پروانه اشتغال به کار و نیز ادامه کار مهندسین مشمول جلوگیری بعمل خواهد آمد.

فهرست