ابلاغ دوره الزامی مبحث ۱۹ جهت تمدید و ارتقا پروانه اشتغال مهندسی

  1. صفحه اصلی
  2. chevron_left
  3. اطلاعیه های آموزش
  4. chevron_left
  5. ابلاغ دوره الزامی مبحث ۱۹ جهت تمدید و ارتقا پروانه اشتغال مهندسی

لازم به ذکر است

۱- دوره های آموزشی  مذکور به عنوان یک دوره اجباری به دوره های آموزشی ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی رشته های مورد نظر اضافه می شود.

۲- مهندسانی که تاریخ ارتقا پایه آنها از ابتدای مرداد ماه و تاریخ تمدید پروانه آنها از ابتدای مهرماه  سالجاری می باشد، باید دوره های آموزشی فوق الذکر را بگذرانند.

۳- گذراندن دوره های آموزشی مذکور ( مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ) برای صلاحیت های مندرج در جدول دوره های آموزشی ابلاغی الزامی و برای سایر صلاحیت ها الزامی نمی باشد.

فهرست